Home
Zoom:

Participatiebaan

Doel:

De gemeente Eindhoven kan een belanghebbenden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten. Dergelijke additionele werkzaamheden worden participatiebanen genoemd.


Werkwijze:

Onder 'additionele werkzaamheden' wordt op grond van artikel 10a lid 2 WWB verstaan: primair op de arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van deze wet worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Opgemerkt zij daarbij dat de zinsnede 'naast of in aanvulling op reguliere arbeid' is bedoeld als een kwalificatie van het soort werkzaamheden in algemene zin, opdat duidelijk is dat de werkzaamheden niet mogen leiden tot concurrentievervalsing. Er mag dus geen extra voorwaarde in gelezen worden, als zou een belanghebbende tevens reguliere werkzaamheden moeten verrichten.

De duur van een participatiebaan is (in beginsel) twee jaar. Andere vormen van werken met behoud van uitkering tellen ook mee voor de maximale duur van twee jaar. Als een belanghebbende dus eerst een half jaar werkt met behoud van uitkering in het kader van work first, kan hij daarna nog maar anderhalf jaar op een participatieplaats werkzaamheden verrichten. Dit om te voorkomen dat de maximale duur van een participatiebaan op een oneigenlijke manier wordt opgerekt.

De wetgever heeft een uitzondering gemaakt voor bepaalde trajecten waar wordt gewerkt met behoud van uitkering gedurende maximaal 6 maanden die niet meetellen bij het berekenen van de maximale duur van 2 jaar. Het moet dan gaan om trajecten waarbij:

* · er naar het oordeel van het college een reëel uitzicht bestaat dat belanghebbende tijdens of na afloop van deze 6 maanden een arbeidscontract zal krijgen,

* · dit arbeidscontract tenminste dezelfde omvang heeft als het werken met behoud van uitkering, en

* · dit arbeidscontract dezelfde werkgever betreft als bij wie de werkzaamheden met behoud van uitkering worden verricht.

Voorts tellen ook werkzaamheden welke zijn verricht voor 1 januari 2007 niet mee.Doelgroep


- Voor iedereen - van 27 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- bijstandsgerechtigden


Gegevens ingevoerd: 25-8-2009 17:02:48
Laatste wijziging: 12-11-2019 10:14:51
Fout bij opvragen organisatie!