Wat is DiSK?DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart, een gebruiksvriendelijke catalogus op het gebied van zorg, welzijn, wonen, sociale activering, inkomen, opleiding en reïntegratie. DiSK biedt een actueel overzicht van producten, activiteiten en organisaties in een gemeente, regio en/of provincie.
DiSK richt zich op burgers en professionals.
Gemeenten en organisaties kunnen een abonnement nemen op DiSK.
De standaard werkvelden in DiSK zijn afgestemd op de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd en Opvoeding.
Wilt u zien hoe DiSK werkt en wat de mogelijkheden zijn? Bekijk dan de sociale kaarten van onze klanten.

Voor iedere gemeente een eigen sociale kaart
Alle gegevens worden opgenomen in een centraal databestand dat off-line wordt beheerd.
In dat databestand is aangegeven voor welke gemeente(n), regio('s), provincie(s) of landelijk de diensten worden aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om snel en efficient voor iedere gemeente in Nederland een eigen en actuele sociale kaart te genereren. We proberen zoveel mogelijk relevante informatie in ons systeem op te nemen. In opdracht van gemeenten inventariseren we alle informatie die voor hen relevant zijn; en in opdracht van professionele organisaties worden de gegevens ook opgenomen (voor zover wij het vinden passen binnen het concept). Hulpverleningsorganisaties (non-profit) worden ook zoveel mogelijk in ons bestand opgenomen.

IDB Netwerkorganisatie
DiSK werkt samen in de IedereDagBeter.nl netwerkorganisatie. Hierdoor combineert haar unieke kennis van zorg+gezin en de digitale sociale kaart met de Regioportaal functie van de andere IedereDagBeter.nl partners. Dit betekent voor uw klanten vanuit één Portaal informatie kunnen krijgen over zorg, welzijn, wonen en directe leefomgeving. Voor u betekent dit dat u vanuit één hand zaken kunt doen met partners die op elkaar zijn ingespeeld en die wederzijds waarde toevoegen.

Onderzoeksburo Jan Waalen
Onderzoeksburo Jan Waalen is een kleine solide organisatie in een netwerk van meerdere organisaties. Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van databestanden en die via internet toegnakelijk maken. Het is onze core-business.
Wij realiseren ons dat er meer sociale kaarten op de markt zijn dan alleen DiSK. DiSK is al in 2002 begonnen met het systeem om dat ook landelijk beschikbaar te stellen en is daarme een van de eerste met een dergelijk systeem. De naam Digitale-Sociale-Kaart.nl en DiSK is door ons bureau geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. Hiermee is het een beschermde naam. Desondanks komen we die naam regelmatig tegen bij andere sociale kaarten. De verwarring bij dit geeft bij aanbieders van diensten is dan ook begrijpelijk, maar voor ons geen reden om onze activiteiten te beperken. We staan open voor alle mogelijke samenwerkingen en afspraken met andere partijen. Partijen zijn vrij om kosteloos te verwijzen naar ons systeem of om deep-links aan te brengen naar opgenomen informatie of selectie van informaties. We hanteren het begrip van een open informatie systeem dat door iedereen vrijelijk gebruikt mag worden.

DiSK voor gemeenten
Wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, zorg, welzijn en jeugd legt bij de gemeenten een taak neer om zorg te dragen voor goede informatie om:
op te treden als regisseur
voorwaarden te scheppen en
voorzieningen te realiseren en toegankelijk te maken voor burgers en (keten-)partners op de markt van zorg, wonen, welzijn en reïntegratie.
Een helder overzicht van het actuele voorzieningen- en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau is daarbij onmisbaar. DiSK voorziet hierin.

DiSK voor burgers en professionals
DiSK wil de burger de kortst mogelijke weg bieden naar zorg, hulpverlening, participatie en/of werk, zonder onnodige overdrachtsmomenten.
Alle burgers in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor hun maatschappelijke participatie en/of reïntegratie. Actuele en toegepaste informatie is daarbij onontbeerlijk. DiSK biedt deze informatie.
DiSK voorziet ook in informatie voor professionals. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het realiseren van een sluitende keten van zorg, wonen, welzijn en werk.
Professionals die werken met DiSK: consulenten en adviseurs van gemeenten, CWI, UWV, reïntegratie- en WSW-bedrijven, hulpverleners van zorg- en welzijnsinstellingen, reclassering en medewerkers van scholen, woningcorporaties, zorgloketten et cetera.
Terug