HomeVakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM › Individuele Belangenbehartiging
Zoom:

Individuele Belangenbehartiging

Doel:

De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juridische adviseurs.


Werkwijze:

Leden kunnen de VBM inschakelen wanneer er sprake is van een probleem dat te maken heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het Ministerie van Defensie. In juridische termen gaat het hier om zaken in het kader van het administratief recht. Het betreft aangelegenheden die zijn opgenomen in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) zoals onder meer:

aanstellingbevordering

beoordelingen

functietoewijzing

schorsing

claims/aansprakelijkheidstelling

functiewaardering

ambtsberichten

plichtsverzuim

ontslag

werk- en rusttijden

verlof

aanspraken en verplichtingen verband houdend met de gezondheidszorg

andere voorzieningen van materiële aard, zoals huisvesting en voeding van rijkswege, tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten, aanspraken bij overlijden, pensioenen, arbeidsongeschiktheid

Een juridische adviseur van de VBM staat leden bij in bedenkingen-, bezwaar-, (hoger) beroepsprocedures, alsmede klachtprocedures

Indien leden een juridisch probleem hebben dat niet van doen heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het Ministerie van Defensie (bijvoorbeeld echtscheiding, huur), dan kunnen leden een éénmalig advies krijgen. Voorwaarde daarbij is dat de voorgelegde adviesvraag niet een te complex karakter heeft.

De VBM verleent in principe geen bijstand in straf- en tuchtrechtelijke zaken. Wel kan de VBM, indien gewenst, doorverwijzen naar een officier-raadsman of een externe advocaat. Het lid draagt zelf de eventuele kosten voor de advocaat.

Voor alle overige voorwaarden van de rechtsbijstand voor leden van de VBM wordt verwezen naar het Reglement Rechtsbijstand. Dit reglement is op te vragen via ibb@mijnvbm.nl.Doelgroep


- Vakbond voor actief en postactief defensiepersoneel (militairen en burgers)
- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 14-2-2013 15:43:52
Laatste wijziging: 23-1-2020 20:15:46

Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

Bezoekadres:
Ametisthorst 20
Den Haag

Postadres:
Postbus 93037
2509 AA Den Haag

Telefoonnummer: 070 3155111

E-mailadres: vbm@mijnvbm.nl

Website: www.vbm.info


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Naast collectieve belangen hebben de leden van de VBM ook individuele belangen. Voor zover deze individuele belangen betrekking hebben op de relatie tussen leden en het Ministerie van Defensie, kan de VBM de behartiging ervan op zich nemen.

Belangrijkste doelgroepen:
Burger en militair defensiepersoneel

Soorten diensten of activiteiten:
De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juridische adviseurs.


Contactpersoon:
Helpdesk
E-mail: ibb@mijnvbm.nl
Telefoonnummer: 070-3155111